โปรดเข้าสู่ระบบ
ภาษา ภาษาไทย
THAILAND

※ For all others, please enter our global website.

สมัครรับจดหมายข่าว

CLOSE

Thank you for signing up to receive mail from us. Please remember to add us to your safe list to ensure all our correspondence reaches your inbox

1จุดยืนของเรา

อินนิสฟรีเป็นสมาชิกในครอบครัวของอมอร์แปซิฟิค
จิตวิญญาณและวิถีการดำเนินงานของอมอร์แปซิฟิคคือจุดยืนของเรา

วิถีการดำเนินงานของเรา
ด้วยการวางวิสัยทัศน์อันล้ำลึกในวิถีแห่งความเป็นเอเชียบนธรรมชาติและมนุษยชาติ ตอนนี้เราพร้อมที่จะนิยามและผลักดันวิถีแห่งความงาม เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคน เราเคารพในความหลากหลายของสมาชิกอมอร์แปซิฟิคจากทั่วโลก ซึ่งเราได้พึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการทำงานของเรา เราพยายามเป็นอย่างยิ่งในการระลึกถึงความงามที่แท้จริง อันมีที่มาจากการผสมผสานของความงามทั้งภายในและภายนอก เราทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เดินตามความฝันของการใช้ชีวิตบนความงามและความสุขภาพดี การบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราจะถูกจดจำในนามของ "Asian Beauty Creators" หรือ "ผู้สร้างสรรค์ความงามแห่งเอเชีย"

เราเคารพในความหลากหลายของสมาชิกอมอร์แปซิฟิคจากทั่วโลก

คุณค่าของเรา

 • ผู้เปิดโอกาส

  เราพร้อมที่จะร่วมงานกับผู้ที่เคารพบุคคลอื่นเช่นเดียวกับการให้ความเคารพตัวเอง
  เราให้ความสำคัญกับความจริงเป็นอันดับหนึ่ง รวมไปถึงการเปิดรับความเห็นจากภายนอกด้วยเช่นกัน และเรายังเป็นผู้ที่รับฟังและให้คำแนะนำกันและกัน รวมไปถึงกับลูกค้าทุกท่าน มากกว่าที่จะควบคุมหรือออกคำสั่ง
  เราพร้อมที่จะปรับตัวเองให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมรอบๆ เสมอ
 • จรรยาบรรณ

  เราจะปฏิบัติกับลูกค้าเช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติต่อครอบครัวและตนเอง
  ผลของการปฏิบัติต่อลูกค้าของเรา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจอันดี สำหรับเราสิ่งสำคัญที่สุดของสังคมและการอยู่ร่วมกันคือการเคารพซึ่งกันและกัน และมารยาททางสังคม
 • นวัตกรรม

  เราเปิดรับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
  เราปรับเปลี่ยนและเปลียนแปลง เพื่อให้เท่าทันและไม่ล้าหลัง เรามีความภาคภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใดในแรงกระตุ้นที่จะผลักดันสิ่งใหม่ให้กับโลก
 • ความใกล้ชิด

  เราต้องการที่จะเข้าถึงได้ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า
  เราต้องการที่จะรับปัญหาต่างๆ ที่เป็นที่กังวลใจของลูกค้า ดั่งเป็นปัญหาของเราเอง เราจะสร้างความสัมพันธ์บนความเท่าเทียม
 • ความท้าทาย

  เราจะปฏิเสธความพึงพอใจในความสำเร็จเพราะเราจะทำให้ดียิ่งขึ้น
  เราจะเผชิญกับความแปลกใหม่และไม่คุ้นเคยด้วยใจร่าเริง เราจะอุทิศตนเพื่อเอาชนะทุกการแข่งขันและล่าชัยชนะเหนือใครอื่น