โปรดเข้าสู่ระบบ
ภาษา ภาษาไทย
THAILAND

※ For all others, please enter our global website.

สมัครรับจดหมายข่าว

CLOSE

Thank you for signing up to receive mail from us. Please remember to add us to your safe list to ensure all our correspondence reaches your inbox

ข้อตกลงและเงื่อนไขสมาชิกอินนิสฟรีประเทศไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

팝업닫기

ข้อตกลงและเงื่อนไขสมาชิกมาย อินนิสฟรี รีวอร์ด (My innisfree Rewards) อินนิสฟรี ประเทศไทย

1. สมาชิกอินนิสฟรี ประเทศไทย ทุกท่านยอมรับ และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ “มาย อินนิสฟรี รีวอร์ด (การเป็นสมาชิกของอินนิสฟรี)
2. บัตร มาย อินนิสฟรี รีวอร์ด หรือบัตรสมาชิกนี้ใช้ได้เฉพาะร้านอินนิสฟรี สาขาประเทศไทย
3. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกทั่วไปเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากอินนิสฟรี สมาชิกทั่วไปที่มียอดซื้อสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 12 เดือน จะได้รับสิทธิ์เลื่อนเป็นสมาชิกพรีเมี่ยมโดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดไป และสมาชิกทั่วไป/สมาชิกพรีเมี่ยมที่มียอดซื้อสะสมครบ 6,000 บาทขึ้นไป ภายใน 12 เดือน จะได้รับสิทธิ์เลื่อนสถานะเป็นสมาชิกวีไอพีโดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดไป
หลังจากได้รับการเลื่อนสถานะแล้ว สถานภาพสมาชิกพรีเมี่ยม/วีไอพีจะมีอายุ 12 เดือน และเพื่อคงสถานภาพสมาชิกพรีเมี่ยม/วีไอพีที่มีอายุ 12 เดือนไว้ สมาชิกจะต้องมียอดซื้อสะสมมากกว่า 3,000 บาท / 6,000 บาท ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกพรีเมี่ยม/วีไอพี
4. สมาชิกต้องแสดงบัตรมาย อินนิสฟรี รีวอร์ด แก่พนักงานทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์สะสมหรือแลกคะแนน สมาชิกจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากอินนิสฟรีประเทศไทยได้ หากไม่แสดงบัตรสมาชิกไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. สมาชิกทั่วไปจะได้รับคะแนนสะสม (100% ของยอดซื้อสุทธิ) จากการซื้อสินค้าราคาปกติ สมาชิกพรีเมี่ยมจะได้รับคะแนนสะสม (150% ของยอดซื้อสุทธิ) และสมาชิกวีไอพีจะได้รับคะแนนสะสม (200% ของยอดซื้อสุทธิ) จากการซื้อสินค้าราคาปกติ (ตัวอย่างการคิดคะแนนสะสม เช่น ยอดซื้อสุทธิ 100 บาท สมาชิกทั่วไปจะได้รับคะแนนสะสม 100 คะแนน สมาชิกพรีเมี่ยมจะได้รับคะแนนสะสม 150 คะแนน ส่วนสมาชิกวีไอพีจะได้รับคะแนนสะสม 200 คะแนน) คะแนนสะสมทุก 50 คะแนน มีมูลค่า 1 บาท (ตัวอย่างการคิดมูลค่าคะแนนสะสม เช่น 500 คะแนน มีมูลค่า 10 บาท)
6. สมาชิกสามารถรับคะแนนสะสมได้จากการซื้อสินค้าราคาปกติเท่านั้น (สงวนสิทธิ์สินค้าลดราคา/สินค้าโปรโมชั่น ไม่สามารถร่วมรายการสะสมคะแนน) คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. คะแนนสะสมทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากไม่มีการนำคะแนนสะสมไปใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี เช่นเดียวกับสถานภาพสมาชิกที่จะถูกเพิกถอน หากไม่มีบันทึกการซื้อสินค้า กิจกรรมการสะสมหรือแลกคะแนนสะสมใด ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี
8. สมาชิกทุกคนสามารถได้สิทธิ์รับคะแนนสะสม 2 เท่า สำหรับยอดซื้อใบเสร็จแรกในเดือนเกิด และเดือนคริสต์มาส (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อเดือน)
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนสะสมที่ไม่ได้นำไปใช้
10. ของรางวัลที่ใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือคืนของรางวัล ไม่ว่ากรณีใด ๆ
11. บัตรมาย อินนิสฟรี รีวอร์ดไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนเจ้าของได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัตรมาย อินนิสฟรี รีวอร์ดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทฯ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีสมาชิก
12. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันที ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่จะได้รับจากทางบริษัทฯ รวมไปถึงความผิดพลาดเกี่ยวกับคะแนนสะสม อันเกิดจากข้อมูลที่ไม่ตรงกันของสมาชิก
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สิ้นสุด ยกเลิก ทบทวน และ/หรือ เพิกถอน ข้อตกลงและเงื่อนไขของมาย อินนิสฟรี รีวอร์ด หรือสิทธิประโยชน์อื่น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับคะแนนสะสม สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการ สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และแจ้งปัญหาต่างๆ รวมถึงแจ้งบัตรสมาชิกหายได้ที่ อินนิสฟรี
15. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำทุจริตใดๆต่อบัตรมาย อินนิสฟรี รีวอร์ด ที่ถูกลักขโมยหรือสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนสะสมที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว รวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการชดเชยใด ๆ ในทุกกรณี
16. สมาชิกอินนิสฟรีประเทศไทยทุกคนตกลงยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และเปิดเผยข้อมูลที่สมควร โดย บริษัท อินนิสฟรี ประเทศไทย
17. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
ข้าพเจ้ารับทราบว่าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดการเป็นสมาชิกมาย อินนิสฟรี รีวอร์ด ภายใต้อินนิสฟรี ประเทศไทย ตามที่ปรากฏอยู่ข้างต้นทุกประการ